+36 70 388 4048 info@fortunagarage.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

  1. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Fortuna Garage Kft.
Székhely: 6900 Makó, Kálvária utca 55.
Levelezési cím: 6900 Makó, Kálvária utca 55.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24918633-2-06
Képviselő (kapcsolattartó): Barecz András
Telefonszám: +36 70 371 0023
e-mail: info@fortunagarage.hu

  1. Vonatkozó jogszabályi háttér, különösen:
  2. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
  3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 1.  
  Értelmező rendelkezések: Az alábbi értelmező rendelkezések a 2011. évi CXII törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – alapján kerültek meghatározásra:
  személyes adat: a személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek;
  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  1. Adatkezelés bemutatása:
 2. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozáskor önkéntesen megadott személyes adatok körét – a legnagyobb biztonsági előírások mellett -, kizárólag Adatkezelő hírlevél küldése teljesítése érdekében használja fel, az alábbi körben:
  név, e-mail cím, telefonszám.
   
  1. Hozzájárulás az adatkezeléshez:
 3. Az ajánlatkérés során az ajánlatkérő megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
   
  1. Adatkezelés célja, megnevezése:

 
Kapcsolatfelvétel potenciális ügyfelekkel.
 

  1. Kezelt adatok, érintettek köre:

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket az ajánlatkérő feliratkozó önkéntesen ad meg. A megadható adatok köre: név, email cím, telefonszám.
 

  1. Adatkezelés jogalapja és módja:

Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.
A hírlevélre feliratkozó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

  1. Adatok forrása:

A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
 

  1. Adatkezelés időtartama:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Szolgáltatást igénybe vevőt – ha előzetesen és kifejezetten hozzájárul 6. § (5) bekezdés szerint – Szolgáltató az általa megadott elérhetőségein megkeresheti. Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdésén alapul. A személyes adatokat az adatkezelő és alkalmazottai kezelhetik, az Adatvédelmi Tájékozató és a vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben szeretné, hogy töröljük az adatait azt bármikor (ingyenesen) kérheti Adatkezelőtől az info@fortunagarage.hu email címen. Ezen esetben a továbbiakban nem keresünk meg és haladéktalanul töröljük az előzetesen, önkéntesen és kifejezetten a hírlevél küldés igénylésével összefüggésben (név, email cím, telefonszám) megadott személyes adataidat is.
 

  1. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tehát bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően az Ön adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok tekintetében semmilyen elemzést, rendszerezést nem alkalmazzuk, adatfeldolgozónak nem adjuk át.
 

  1. Az Info tv 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szó tájékoztatás

 
Info tv 6. § (5) bekezdése szerint „Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”
 

  1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 
Info. tv. 14. §- a szerint „Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

   1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
   2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
   3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

 
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen :
„Info tv. 21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.”
(…)

Bírósági jogérvényesítés:
„22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
.(…)”

Kártérítés és sérelemdíj
Info tv. 23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.”
 

  1. Panasz Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. www.naih.hu ) A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
Adatkezelő jelen Tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató 2020. Október 5. napjával lép hatályba. Adatkezelő a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz az érintett tájékoztatásával – lépnek hatályba.

 

Cookie szabályzat

 

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalaink is használnak cookie-kat (sütiket). A weboldal cookie adatkezelése körében – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 20. § (1) bekezdésére, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére kiemelt figyelemmel – az alábbi tájékoztatást adjuk:

 • Az adatgyűjtés ténye: a weboldalunk használatakor a böngésző cookie-kat, vagyis kis adatfájlokat, helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén.
 • A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: a weboldal valamennyi látogatója, felhasználója
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás (csak az érintett előzetes tájékoztatása szükséges) nem kell, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a vonatkozó jogszabályi alapelvek és jelen tájékoztatóban foglaltak tiszteletben tartásával

 

A cookie vagy süti: A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Ezek pl. információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat!  A honlap megnyitásakor felugró ablakra kattintással fogadhatja el a tájékoztatást, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy a weboldal használát megkönnyítsük és elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, (nevet, címet, e-mail címet, stb). Amennyiben mégse szeretné, hogy a böngészője tároljon cookie adatokat, kapcsolja ki a böngésző beállításai alatt. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Megkülönböztetünk belső sütiket és külső sütiket: 

A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.

A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. PL: A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el, vagy a Google Analytics segítségével mérjük az oldal látogatóit, ami szintén használ saját sütiket.

 • Az adatgyűjtés célja és időtartama:

 

Az általunk használt belső cookie-k (sütik):

Session cookie: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Név: CAKEPHP

Lejárati ideje: A böngésző bezárásával megszűnik, nyitott böngésző esetén pedig 3 óra múltán, ha nem használtuk a weboldalt.

Az általunk használt külső cookie-k (sütik):

Google Analytics cookie: Segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A rendszer használ Google cookie-at. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com) További információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Egyéb cookie-k:

Google AdWords cookiek: A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa.

Hotjar  cookiek: A weboldalon Hotjar kódokkal követjük nyomon a weboldalon végzett tevékenység tevékenységét vizuális formában. Továbbá hőtérképeket hozunk létre, melyek segítségével javítjuka  weboldal teljesítményét.

 

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatja” Részletesebb információkat itt találhat: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

A letöbb böngészőbe itt tudja kezelni a cookie-kat.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU

Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955/how-to-set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5